szkolenia i doradztwo
"Pasja rodzi profesjonalizm."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Wyjdź poza standard i zachwyć swoich klientów."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"68% klientów odchodzi z firmy z powodu
złej obsługi klienta."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Lojalność klientów buduje się przez satysfakcję."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Oprócz produktu czy usługi klient kupuje sobie również dobre samopoczucie."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Standard obsługi klienta jest tak samo ważny,
jak jakość oferowanych produktów."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Styl bycia personelu buduje wiarygodność
i wizerunek firmy."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Dobre maniery otworzą Ci drzwi, których nie otworzy nawet najlepsza edukacja."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Najpierw my kształtujemy nasze nawyki,
potem one kształtują nas."
Przejdź do naszej oferty szkoleń
szkolenia i doradztwo
"Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie."
Przejdź do naszej oferty szkoleń

Regulamin serwisu www.krawatimuszka.pl

§1. DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze Serwisu znajdującego się pod adresem URL http://www.krawatimuszka.pl zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Właścicielem Serwisu jest firma Krawat i Muszka z siedzibą: 42-605 Tarnowskie Góry, ul. Korola 22, posiadającymi NIP 645-242-87-16 , Adres do korespondencji: ul. Korola 22, 42-605 Tarnowskie Góry, tel. 790220484/510009647, e-mail biuro@krawatimuszka.pl zwana dalej „Administratorem”.

 3. Administrator jest również Administratorem Danych Osobowych.

 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która korzysta z serwisu w celu niezwiązanym z prowadzona działalnością zawodowa lub gospodarczą. Każda osoba  dokonująca rejestracji w serwisie  i akceptacji wymaganych w jej trakcie oświadczeń staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 5. Serwis rozróżnia następujące kategorie Użytkowników:

a) Użytkownicy mogący przeglądać zawartość Serwisu

b) Klient – użytkownik nabywający na odległość usługi, pakiety usług ( m.in. konsultacje, warsztaty itd.)  lub produkty oferowane za pośrednictwem serwisu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług Serwisu.

 2. Każda osoba może korzystać z treści dostępnych nieodpłatnie w Serwisie bez rejestracji, poprzez ich przeglądanie oraz odtwarzanie na prywatny osobisty użytek i czytanie strony . Każdy potencjalny Klient z chwilą przystąpienia do korzystania z odpłatnych usług i produktów oferowanych za pośrednictwem portalu  zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień .

 3. Płatne korzystanie z Serwisu polega na złożeniu zamówienia poprzez klikniecie w przycisk kup teraz pod opisem danej oferty konsulacji, , warsztów, pakietu usług lub produktu oraz wypełnienie stosownego formularza i dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu transferuj.pl za wybraną przez Użytkownika usługę lub produkt oferowane na stronach Serwisu oraz poprzez akceptacje Regulaminu serwisu skutkującą  zawarciem Umowy na odległość za pośrednictwem serwisu , oraz na warunkach i po cenie określonej w opisie danej oferty.

 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

  

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz zakupowy Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do korzystania z usług prezentowanych w Serwisie. W interesie Użytkownika leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i prawidłową realizację usług. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 3. Serwis zastrzegają sobie prawo odstąpienia od realizacji ogłoszenia , w wypadku gdy dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, będą niezupełne (brak  adresu e mail )lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie usługi, klient otrzymuje wówczas  zwrot wpłaconych na poczet realizacji usługi  kwot .
 4. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz dostępu do internetu.
 1. Użytkownik poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia konsultacji, warsztatów, produktów, dla dostępny po kliknięciu opisu  każdej z usług/produktów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych osobowych jest firma Krawat i Muszka z siedzibą: 42-605 Tarnowskie Góry, ul. Korola 22, posiadającymi NIP 645-242-87-16

 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zasadami Ochrony Danych Osobowych, został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i poprzez dokonanie rejestracji konta i odklikniecie odpowiednich pól formularza lub dodanie Ogłoszenia, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

 4. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji postanowień umowy, jak również na wystawienie dokumentów księgowych .

 6. Składanie zamówień jest jednocześnie akceptacją Regulaminu i zgodą  na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych serwisu .

 7. Zamawiając  konsultacje , produkty lub inne usługi Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie. oraz innych wynikających z prawidłowego funkcjonowania serwisu.

 8. Inne informacje zawierające informację handlową o nowych produktach, nagraniach , imprezach , eventach lub usługach Serwisu, promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę klikając odpowiednie pole” wyrażam zgode na przesyłanie informacji handlowej droga elektroniczna na podany przez mnie adres e mail na zasadach określonych w Regulaminie serwisu www.krawatimuszka.pl  w procesie składania zamówienia, lub wyrazili taka zgodę w sposób odrębny, po dokonaniu zakupu .

§4. ZASADY Dokonywania Zamówień

 1. Użytkownik chcąc nabyć jeden produktów lub usługę, prezentowanych w serwisie powinien

  -Dokonać wyboru jednego z produktów ,usług poprzez naciśniecie przycisku kup teraz znajdującego się pod opisem danego produktu lub usługi

  -Uzupełnić w formularzu kontaktowym informacje niezbędne do kontaktu i realizacji danej usługi lub dostarczenia produktu, zgonie z wyświetlonym formularzem.

  -Dokonać przedpłaty wybranej usługi, produktu

 1. Zamówienie na wykonanie danej usługi się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Administratora przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika, i dokonaniu płatności przez użytkownika .

 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia usługi płatnej przesyłane jest drogą mailową w terminie do 2 dni  roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 3. Użytkownik i Administrator związani są ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

 4. Usługi i produkty jakie Użytkownik może nabyć za pośrednictwem stron Serwisu wraz z ich opisami zamieszczone są pod następującym adresem www.krawatimuszka.pl

 5. Informacje o produktach i usługach Podanina stronach serwisu , w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

§5 PRAWA AUTORSKIE

 1.  Wszelkie materiały udostępniane na stronach serwisu , a w szczególności tekst chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron Serwisu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do  materiałów audio i wideo, oraz tekstów lub oprogramowania, zamieszczonych na stronach Serwisu.

 2. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu, proszony jest o kontakt na adres e-mail: biuro@krawatimuszka.pl

 3. Poprzez zakup materiałów opisanych w zakładce produkty Użytkownik nabywa licencję  na czas nieokreślony , na korzystanie z przesłanych materiałów na prywatny  użytek osobisty  na terenie RP, bez prawa udzielania dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonania jednej kopii materiałów na użytek własny Użytkownika. Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi obejmuje prawo do niewyłącznego, nieograniczonego w czasie, korzystania z materiałów przy czym dostęp do danych materiałów w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego Urządzenia w tym samym czasie

 4.  Licencja udzielana przez Administratora Użytkownikowi w przypadku zakupu dostępu do materiałów ( produktów) obejmuje niewyłączne, nieograniczone w czasie prawo do korzystania z materiałów w trybie off-line, tj. w trybie zapewniającym dostęp do materiałów na Urządzeniu Użytkownika po jego uprzednim pobraniu ze strony internetowej Serwisu, przy czym dostęp do materiałów jest możliwy wyłącznie za pomocą Urządzenia, na które Użytkownik pobrał materiały .

 5.  W razie utraty pliku zawierającego materiały w ramach płatności raz uiszczonej przez Użytkownika będzie on miał prawo do dwukrotnego pobrania materiałów z zasobów Serwisu.

 6.  Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:

  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia materiałów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie lub osób pozostających w tym samym gospodarstwie domowym,
  2. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. przystosowywania lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w materiałach,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów ,
  5. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie materiałów w całości lub w części),
  6. drukowania w całości lub w części materiałów , z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
 1.  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej licencji. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Administratora do Materiałów , kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§6 ZASADY  REALIZACJI ZAMÓWIONYCH USŁUG

 

 1.  Konsultacje w Pakietach odbywają się zwykle co 2 tygodnie.(terminy są dostosowywane indywidualnie i mogą odbywać się częściej lub rzadziej) . Użytkownik ustala termin i godzinę konsultacji poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 2.  Terminy ważności pakietów wynoszą :

  1. Dla pakietu STANDARD- trzy miesiące od daty zakupu
  2. Dla pakietu PREMIUM – trzy miesiące od daty zakupu
  3. Dla pakietu GOLD – sześć miesiące od daty zakupu
 1.  W razie nie wykorzystania pakietu konsultacji w danym terminie usługa zostanie potraktowana jako wykonana

 2.  Jeśli termin ustalonej konsultacji/ spotkania nie zostanie odwołany lub przesunięty na inny termin z co najmniej 24h wyprzedzeniem przez Klienta –  wówczas Administrator pobiera wygrodzenie za gotowość Trenera do wykonania umowy zgodnie z ustaleniami stron w wysokości odpowiadającej wartości danej konsultacji lub  innej usługi na którą bez uprzedzenia  nie stawił się Klient. Klient wyraża zgodę na potracenie tej opłaty wierzytelnością przysługującą mu z tytułu niezrealizowanej części świadczenia w ramach wykupionego pakietu.  Odwołanie konsultacji/ spotkania  można dokonać w wysyłając wiadomość e-mail na biuro@krawatimuszka.pl

 3.  Administratorowi przysługuje uprawnienie do odwołania z ważnych przyczyn  konsultacji/ spotkania  z co najmniej 24 wyprzedzeniem. Konsultacja zostanie wówczas zrealizowana w innym teminie ustalonym wspólnie z Klientem za pośrednictwem komunikatora skype lub kontaktu telefonicznego. W przypadku gdyby z przyczyn losowych konsultacja nie odbyła się w wyznaczonym terminie z winy Trenera, Administrator zapewni Klientowi możliwość nieodpłatnego skorzystania z jednej dodatkowej konsultacji ponad świadczenia wynikające z wykupionego pakietu/ produktu  w innym ustalonym z Klientem terminie.

 4.  Klient powinien dokonać rezerwacji terminu spotkania/ konsultacji z kilkudniowym wyprzedzeniem, czas oczekiwania na konsultację może wynieść do 10 dni.

 5.  W razie niemożliwości wykorzystania wizyt z pakietu,  Klient ma możliwość je podarować (lub odsprzedać) innej osobie, wtedy należy poinformować Administratora wysyłając informację na adres biuro@krawatimuszka.pl

§8 PŁATNOŚCI i CENY

 1. Wybrane opcje pakietów płatne są w całości z góry co wyraźnie zaznaczone jest w opisie usługi dostępnym na stronie internetowej. Jeśli w opisie wskazano możliwość dokonania płatności w 2 ratach,  wówczas klient może dokonać od razu całej płatności całości ceny  lub dopłacic ja w ratach zgodnie z terminami wskazanymi w opisie . Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu po pierwszej konsultacji poprzez dokupienie dodatkowych świadczeń na warunkach określanych indywidualnie przez kontakt e-mail.

 2. W serwisie honorowane są następujące formy płatności:

a)       przelew zwykły

b)       płatności.( TRANSFERUJ.PL )

 1. Na życzenie Użytkownika wystawiany jest Rachunek w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Administratora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia rachunku:

a)       Imię i nazwisko/firmę,

b)       Adres zamieszkania/siedziby,

c)       Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d)       Numer zamówienia,

e)       Adres korespondencyjny

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Użytkownik, będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Administrator dokona zwrotu wpłaconych kwot w ciągu 14 dni.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@krawatimuszka.pl.

 4. Powyższe uprawnienie wyłączone jest w przypadku jeśli za zgoda użytkownika świadczenie usługi zostanie rozpoczęte przed terminem wskazanym w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

 

§10. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji, lub nieprawidłowości w świadczeniu usługi, lub tez niezgodności zakupionego produktu z umową. Zgłaszane powinny być pocztą elektroniczną na adres biuro@krawatimuszka.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:  imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, wskazanie wykupionych świadczeń ,  datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

 4. Z braku odmiennych ustaleń Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail)wskazany przy rejestracji , bądź w zgłoszeniu reklamacji.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.krawatimuszka.pl/regulamin/ oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkowników podany w trakcie składania zamówienia .

 3. Zamówienia dotyczące usług płatnych złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze.

 4. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu i żądać usunięcia wprowadzonych informacji.

 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 6. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  Serwisu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją Serwisu. Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie http://www.krawatimuszka.pl/przerwa z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz, aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników. Możliwość korzystania np. z dostępu do materiałów dostępnych online w ramach usług płatnych zostanie wydłużona odpowiednio o okres w jakim ze względów technicznych nie były one dostępne dla osób przeglądających stronę.

Facebook