Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wszyscy pracownicy, bez względu na wiek, mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Nie ma znaczenia czy jest to umowa na cały etat czy część etatu.

Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Kto przyznaje środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki przyznawane są przez Urzędy Pracy. Poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać własne obwarowania przy zgłaszaniu zapotrzebowani na środki KFS. Terminy naborów, wymagany zakres informacji oraz sposoby przekazywania środków mogą różnić się w zależności od Urzędu Pracy.

Obowiązujące kryteria wydatkowania środków z KFS  w 2018 r. opierają się na 3 priorytetach:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zdefiniowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Jakie działania mogą być sfinansowane w ramach KFS?

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

W ramach środków KFS można przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 • do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • do 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO). 

Jak możemy sobie pomóc?

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu wniosków oraz 100% skuteczność. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektu KFS:

 •        Przygotujemy wniosek KFS (wraz z niezbędnymi załącznikami)
 •        Złożymy wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy
 •        Przygotujemy niezbędną korespondencję z Urzędem Pracy
 •        Zadbamy o sprawną realizację projektu (rozliczenia, przekazywanie dokumentów, umowy z pracownikami)

Ile kosztuje opracowanie wniosku?

 Szczegółowe warunki chętnie omówimy na spotkaniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt.

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Szkolenia