Dofinansowania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czym jest KFS?
 • Krajowym Funduszem Szkoleniowym dysponuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Są to środki przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach KFS?
 • Każdy Pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę
 • Mikroprzedsiębiorcy – Przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie do 10 osób na umowę o pracę mogą uzyskać 100% dofinansowania
 • Przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie powyżej 10 osób na umowę o pracę otrzymują 80% dofinansowania, 20% stanowi wkład własny.
Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

Aby otrzymać dofinansowanie wystarczy w dniach naboru ogłoszonych przez Urząd Pracy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Pracodawca musi wykazać zasadność ubiegania się o szkolenia w ramach jednego z priorytetów. W roku 2023 obowiązują następujące priorytety:

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. zł:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 54 938 tys. zł:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Jak długo trwa procedura przyznania środków w ramach KFS?

Od dnia złożenia wniosku Urząd ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Przyznane środki można wykorzystać do końca 2023 roku.

Jakie szkolenia można zrealizować w ramach KFS z firmą Krawat i Muszka?

Dofinansowanie jest przeznaczone na podniesienie kompetencji Pracowników oraz rozwój, w związku z tym Pracodawca może wnioskować o środki na każde szkolenie, które wspomoże go w rozwoju oraz podniesie kompetencje pracowników.

WAŻNE! Środki KFS są dofinansowaniem nie refundacją – oznacza to, że Przedsiębiorca nie musi angażować własnych finansów, płatność następuje po otrzymaniu środków z Urzędu Pracy. Rozliczenie umowy z Urzędem Pracy następuje po zakończonych szkoleniach.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z nami?
 • doradzamy i wspieramy naszych klientów w pozyskaniu środków w ramach KFS
 • mamy bogatą ofertę szkoleń dla firm, hoteli i restauracji – zapewniamy kompleksową obsługę
 • oferujemy szkolenia z górnej półki o różnych stopniach zaawansowania
 • jako jedyni mamy doskonałą, uzupełniającą się kadrę trenerów
 • wspieramy w rozwoju przedsiębiorców i budowaniu efektywnych zespołów.
Jak działamy?

Chcę pozyskać dofinansowanie dla swojej firmy

Porównanie BUR i KFS

Baza Usług Rozwojowych (BUR)Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)Dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poprzez Powiatowe Urzędy Pracy
Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorcówWsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Poziom finansowania:
 • Średnie przedsiębiorstwo – 50% dofinansowania
 • Małe przedsiębiorstwo – 70% poziom dofinansowania
 • Mikroprzedsiębiorstwo – 80% dofinansowania
Poziom finansowania:
 • MŚP – 80% dofinansowania
 • Mikroprzedsiębiorstwo – 100% dofinansowania
Dofinansowanie wybranych szkoleń oraz usług doradczych wybranych poprzez Bazę Usług RozwojowychDofinansowanie wybranych szkoleń dla pracowników i właścicieli wpisujących się w jeden z ośmiu priorytetów.
Miejsce składania wniosków: odpowiedni Operator w regionie (elektronicznie i/lub osobiście)Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca rejestracji lub prowadzenia działalności (elektronicznie i/lub papierowo)
Forma dofinansowania: refundacja – Operator zwraca środki zgodnie z poziomem finansowaniaForma dofinansowania: dotacja płatna z Urzędu po wykonanej usłudze
Jak pozyskać dofinansowanie?
 • Wybór szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Kontakt telefoniczny z Operatorem Regionalnym, który prowadzi nabór i przyznaje środki
 • Przygotowanie wniosku zgłoszeniowego
 • Podpisanie umowy z Operatorem.
 • Zapis na wybrane szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP
 • Realizacja szkolenia, wystawienie oceny oraz rozliczenie z firmą szkoleniową.
 • Otrzymanie refundacji wysokości odpowiedniego dofinansowania od Operatora.
Jak pozyskać dofinansowanie?
 • Wybór instytucji szkoleniowej i określenie potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
 • Złożenie wniosku w odpowiednim PUP w dniach ogłoszonego naboru
 • Decyzję o dofinansowaniu otrzymuje się do 30 dni
 • Realizacja szkoleń w ustalonych terminach
 • Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Urząd przelewa środki na konto Przedsiębiorcy
 • Rozliczenie z firmą szkoleniową
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Chcę pozyskać dofinansowanie dla swojej firmy

  Uzyskaj dofinansowanie dla swojej firmy

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności zawierającą klauzulę informacyjną o Współadministratorach Danych Osobowych oraz przysługujących mi prawach dostępną tutaj. *

  Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności dostępną tutaj.