Szkolenia dofinansowane – KFS

Wszyscy pracownicy, bez względu na wiek, mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Nie ma znaczenia czy jest to umowa na cały etat czy część etatu.

Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Kto przyznaje środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki przyznawane są przez Urzędy Pracy. Poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać własne obwarowania przy zgłaszaniu zapotrzebowani na środki KFS. Terminy naborów, wymagany zakres informacji oraz sposoby przekazywania środków mogą różnić się w zależności od Urzędu Pracy.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS w roku 2020 środków:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania KFS w roku 2020 rezerwy:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jakie działania mogą być sfinansowane w ramach KFS?

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

W ramach środków KFS można przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 • do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • do 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO). 

Jak możemy sobie pomóc?

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu wniosków oraz 100% skuteczność. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektu KFS:

 •        Przygotujemy wniosek KFS (wraz z niezbędnymi załącznikami)
 •        Złożymy wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy
 •        Przygotujemy niezbędną korespondencję z Urzędem Pracy
 •        Zadbamy o sprawną realizację projektu (rozliczenia, przekazywanie dokumentów, umowy z pracownikami)

Ile kosztuje opracowanie wniosku?

 Szczegółowe warunki chętnie omówimy na spotkaniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt.

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij do nas zapytanie

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych dotyczących oferty Krawat i Muszka Małgorzata Kopczyk (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry) i chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych (w tym poprzez otrzymywanie wiadomości SMS, MMS) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności.

Obszary specjalizacji